Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych

Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych

Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach następuje w przypadku:
 

  1. Śmierci.
  2. Prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych lub wyroku sądu.
  3. Zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu.
  4. Przeniesienia się na teren działania innej izby lub wykonywania zawodu wyłącznie poza granicami RP.
  5. Utraty obywatelstwa polskiego.
  6. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wniosek o skreślenie z rejestru (plik do pobrania)

należy złożyć wraz z oryginałem prawa wykonywania zawodu należy złożyć w Biurze ŚIPiP.

Projekt NIPIP 3

 

beznazwy 226x93 pielęgniarki logo 2014l