Praktyki

Informacja o zasadach wpisu do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczejna zasadach określonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek
i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako :

 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

 Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka specjalistyczna w gabinecie) jest obowiązana:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być: 

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym; 

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

WPIS DO REJESTRU PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa poprzez system teleinformatyczny Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek, który system przesyła do  właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce wykonywania przewidywanej działalności) okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.

WAŻNE:Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 2 ww. ustawy. 

KONTROLA PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na terenie swojej właściwości jest uprawniona do prowadzenia kontroli praktyk pielęgniarek i położnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. W razie wykrycia nieprawidłowości okręgowa rada wydaje zalecenia pokontrolne albo wykreśla praktykę z rejestru.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położnawykonująca praktykę zawodową i wpisana do rejestrujest zobowiązana zgłaszaćorganowi prowadzącemu rejestrwszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych - może, w drodze decyzji administracyjnej,nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej). 

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Aby złożyć wniosek o wpis do RPWDL lub zmianę danych objętych tym rejestrem należy złożyć wniosek za pomocą aplikacji na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl i podpisać go tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Bezpieczny podpis elektroniczny – jest narzędziem służącym do elektronicznego podpisywania dokumentów. Bezpieczny podpis elektronicznym ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny. Wydawany jest wyłącznie osobom fizycznym przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Wydanie bezpiecznego podpisu elektronicznego jest odpłatne. Koszy wydanie to około 350 zł przy wydaniu podpisu po raz pierwszy z okresem ważności na 2 lata i około 160 zł opłaty za jego odnowienie po upływie okresu ważności.

Profil zaufany ePUAP – jest narzędziem służącym do podpisywania dokumentów skierowanych do organów administracji publicznej. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Profil zaufany wystawiany jest na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Po założeniu konta i profilu zaufanego na stronie ePUAP należy potwierdzić profil osobiście w dowolnym najbliższym Urzędzie Gminy, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS.

Jak założyć konto w systemie ePUAP – utworzyć i potwierdzić profil zaufany:

1. Założyć konto na platformie ePUAP zaczynając tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Zakladanie Konta

2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP – wniosek o profil zaufany.

3. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z punktów potwierdzających tożsamość, których lista dostępna jest na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP

ZAKŁADANIE KONTA W APLIKACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

1)Wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępną pod adresem:www.rpwdl.csioz.gov.pl.

2)W sekcji „Praktyki pielęgniarek i położnych” należy kliknąć w link „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych”

3)Na stronie logowania po kliknięciu w link „Jeżeli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj” zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Należy go poprawnie wypełnić (login i hasło wymyślamy samodzielnie).

4)W następnym kroku dokonujemy aktywacji konta. Zatem logujemy się do swojej poczty i otwieramy e-maila, a następnie klikamy w link aktywacyjny. Jeśli nie dokonano aktywacji konta (nie otrzymaliśmy stosownego komunikatu) należy skopiować cały link i wkleić go do przeglądarki.

5)Logujemy się do aplikacji przy użyciu loginu i hasła.

Jeżeli posiadasz księgę rejestrową i chciałabyś uzyskać do niej uprawnienia, zaloguj się do aplikacji i zajrzyj na zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych”. Znajdujący się na tej stronie wniosek należy wydrukować i poprawnie wypełnić. Jeśli nie znasz numeru swojej księgi rejestrowej, skorzystaj z ogólnodostępnej wyszukiwarki w sekcji „Praktyki Pielęgniarek i położnych”. Możesz ją wyszukać, wprowadzając pojedyncze dane np.: numer prawa wykonywania zawodu czy nazwisko. Wypełniony wniosek odeślij do Izby na pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do Biura ŚIPiP w Kielcach.

 Średni czas rozpatrywania takiego wniosku to dwa dni. Po tym okresie prosimy ponownie zalogować się do Aplikacji dla Praktyk Zawodowych i sprawdzić czy na zakładce z zaświadczeniami znajduje się aktualne zaświadczenie. Jeśli tak jest, to oznacza, iż użytkownik posiada uprawnienia do swojej księgi rejestrowej i od tej pory może wstawiać dla niej wnioski o zmianę i o wykreślenie z rejestru. 

 Uwaga, jeśli wniosek o wpis został wstawiony w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych, to po dokonaniu wpisu do księgi przez pracownika Izby takiemu użytkownikowi automatycznie są nadawane uprawnienia do jego księgi rejestrowej.

Projekt NIPIP 3

 

beznazwy 226x93 pielęgniarki logo 2014l