składki członkowskie

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowego, która to przynależność wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich.


Wysokość składek członkowskich określa tekst jednolity Uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału


Biorąc pod uwagę najczęstsze sposoby zatrudnienia pielęgniarek i położnych powyższa uchwała określa miesięczną składkę członkowską w wysokości:

 1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.
 2. Przepis pkt.1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia
 3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.*


*W roku 2022 kwota obliczana na podstawie pkt 3 wynosi 46,66 zł.


 W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy – na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy
 2. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem
 3. Wykonujące zawód wyłącznie w formie wolonatriatu
 4. przebywające na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim
 5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu
 6. Będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu
 7. Pobierających zasiłek chorobowy z ZUS –bez stosunku pracy
 8. Niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty składki w sposób niezgodny z w/w uchwałą Krajowego Zjazdu jest równoznaczne z niepłaceniem składki członkowskiej.

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie ŚIPiP  lub na wskazany poniżej rachunek bankowy. Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 1% wynagrodzenia na rzecz ŚIPiP.

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:


PEKAO S.A.  O/KIELCE   49 1240 4416 1111 0000 4959 3886

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, PESEL, okres za jaki płacona jest składka
W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest przesłanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie osób.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W 2021 ROKU

 • Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 354,00zł (podstawa prawna: art. 76 ust. 5 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, (Dz.U. Nr 174 poz. 1039))
 • Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonywujących działalność leczniczą 118,00 (podstawa prawna: art. 105 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654))
 • Opłata za zmianę we wpisie do rejestru działalności leczniczej 59,00 zł (podstawa prawna: art. 105 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654))
 • Opłata za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikająceymi z przepisów prawa Unii Europejskiej 90,30 zł (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2020r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz.2207)

Projekt NIPIP 3

 

beznazwy 226x93 pielęgniarki logo 2014l