Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Szanowni Państwo,

 

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat w sprawie zasad zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych z Ukrainy w Polsce.

Przesyłam link z prośbą o umieszczenia informacji na stronach internetowych Państwa Izb.

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce               

 


 

 Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej NIPiP:

https://nipip.pl/solidarni-z-ukraina/

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Uchwała nr 266/IV/2007
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 czerwca 2007 r.

w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.7 w związku z art. 4 ust. 1 pkt.8a i art.4 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 - zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych a ośrodki informacyjno -edukacyjne okręgowych izb pielęgniarek i położnych mieszczą się w siedzibach biur okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

§ 2. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:
1) udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,
7) organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno- Edukacyjnych,
8) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
9) opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,
10) przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.

§ 3. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez :
1) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
3) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się według kompetencji - Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i przewodniczącym okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

§ 5. Działalność Ośrodków pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania.

§ 7. Traci moc Uchwała nr 37/IV/2004 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych.

Prezes
Elżbieta Buczkowska

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy OIPiP:

 1. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom
  i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

Informacja:

Uznanie kwalifikacji polskich pielęgniarek - nowa Dyrektywa Parlamentu

Europejskiego i Rady 2013/55/UE

28 grudnia 2013 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 354, str. 132)

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego), a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, które polega skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat. Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych - absolwentek szkół pomaturalnych.

Wykaz ośrodków informacyjnych w Unii Europejskiej

Szczegółowych informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji udzielają ośrodki informacyjne poszczególnych krajów:

 • Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22, http://www.nipip.pl
 • Austria: Abteilung 1 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, A-1010 VIENNA, tel. +43-1-71100 54446,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Belgia: Direction générale de l`enseignement non obligatoire et de la recherché scientifique, C.A.E.-6-ieme étage - Bureau 6539, Boulevard Pachéco, 19 bte 0 B - 1010 BRUXELLES, tel. +32-2-210 55 77, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.cfwb.be/infosup
 • Dania: Danish Centre for Assessment of Education (CVUU), H.C. Andersens Boulevard 43, DK-1553 KOBENHAVN, tel. +45-33 26 85 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Finlandia: national Board of Education, P.O. Box 380, SF - 00531 Helsinki, tel. +358-9-77 47 71 28, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Francja: Ministere de l`Education Nationale, Bureau DRIC B3, rue de Grenelle 110 F-75007 PARIS, tel. +33-1-55- 55 04 28 joelle. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
 • Grecja: Ministry of National Education & religious Affairs, 67 rue Penepistimiou, GR - 105 64 ATHENES, tel.+30-10-324 39 23,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.srpq.gr
 • Hiszpania: Ministerio de Educación, Paseo del Prado 28, E-28071 MADRID, tel. +34-91-506 56 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Holandia: IRAS- Informatiescentrum Richtlijn Algemeen Stetsel, Postbus 29777, NL-2502 LT DEN HAAG, tel. +31-70 426 0390,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Irlandia: Dept of Education & Science, Training College Building, Marlborough St Dublin 1, tel. 00-353-1 889 22 36,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Islandia: Ministry of Education,Sölvholsgötu, 4, IS-150 REYKJAVIK, tel. 354-545 95 91, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lichtenstein: Department of Education, 2 Herrengasse, FL-9490 VADUZ, tel. +423-236 67 58, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,http://www.firstlink.li/eu/sokrates
 • Luksemburg: Ministere de la Culture, de l`Enseignement Supérieur et de la Recherche, 29 rue Aldringen, L-2926 LUXEMBOURG, tel.+352-478 51 39, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Niemcy: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK), Lennénstr. 6, D-53113 BONN, tel. +49-228 50 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Norwegia: Ministry of Education, Research and Church Affairs, P.O. Box 8119, N-0032 OSLO, tel. 47-22 24 79 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Portugalia: Ministéda Ciencia e do Ensino Superior - Geral do Ensino Superior/Divisao de Reconhecimonto e Intercambio, Av.Duque d`Ávila, 137-4eEsq, P-1069-016 LISBOA, tel. +351-21-312 60 98, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Szwajcaria: Office federal de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, CH-3003 BERNE, tel.+41 31 322 29 37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Szwecja: national Agency forHigher Education, Box 7851, S - 10399 STOCKHOLM, tel. +46-8-56 30 86 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wielka Brytania: Department for Education and Skills, Room E3b Moorfoot, GB - Sheffield S1 4pQ, tel.+44-114-259 41 51,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.dfes.gov.uk/europeopen
 • Włochy: Ministerio Coordinamento Politiche Communitarie, Via Giardino Theodoli 66, I-00186 ROMA, tel.+39-06-6779 53 22,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy NIPiP oraz OIPiP w Polsce:

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, lok. 10
02-757 Warszawa
tel. 22-327-61-61
faks 22-327-61-60
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OKRĘGOWE IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:


http://www.nipip.pl/index.php/kontakty/oipip

Dyrektywa 2013-55-UE z dnia 20.11.2013

Dyrektywa 2005-36-UE z dnia 07.09.2005

Projekt NIPIP 3

 

beznazwy 226x93 pielęgniarki logo 2014l